Nieuwe Richtlijnen voor Financiële Verslaggeving: Groot Onderhoud in Schoolorganisaties

Nieuwe Richtlijnen voor Financiële Verslaggeving: Groot Onderhoud in Schoolorganisaties

10-4-2023

Recentelijk heeft de Raad van de Jaarverslaggeving (RJ) nieuwe verslaggevingsvoorschriften voorgesteld met betrekking tot het verwerken van kosten voor groot onderhoud in schoolgebouwen (PO-Raad, 2023). Deze voorgestelde wijzigingen zijn van toepassing op schoolorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs die de gebouwen niet op hun balans hebben staan. Deze aangepaste voorschriften zullen van kracht worden voor het verslagjaar 2024.

In de meest recente RJ-uiting 2023-2, gepubliceerd op 7 februari, biedt de RJ duidelijkheid over de juiste wijze waarop schoolorganisaties de kosten van groot onderhoud moeten verwerken in hun jaarcijfers (PO-Raad, 2023). Hoewel deze discussie op het eerste gezicht technisch van aard lijkt, kunnen de implicaties ervan aanzienlijk zijn voor de financiële positie van een schoolorganisatie, en daarmee voor toekomstige investeringen binnen het onderwijs.

Het is van belang om te begrijpen wanneer precies sprake is van groot onderhoud. Volgens de nieuwe RJ-uiting omvatten deze kosten werkzaamheden die plaatsvinden na een langere gebruiksperiode om de huidige staat van het schoolgebouw te behouden (PO-Raad, 2023). Deze kosten mogen niet gekwalificeerd worden als frequente onderhoudsuitgaven en vallen niet onder een door de schoolorganisatie vastgestelde ondergrens.

Schoolorganisaties hebben twee opties voor het verwerken van groot onderhoud: het vormen van een voorziening groot onderhoud of het activeren op de balans en jaarlijks afschrijven (Van der Velden, 2022). Beide benaderingen hebben aanzienlijke financiële gevolgen voor de organisatie, waarbij de keuze tussen deze opties een impact kan hebben op de balans tussen eigen vermogen en voorzieningen.

Naast de RJ biedt de PO-Raad ondersteuning aan schoolorganisaties bij het begrijpen en toepassen van de nieuwe voorschriften (PO-Raad, 2023). Door middel van samenwerking met belanghebbenden en het organiseren van kennisbijeenkomsten tracht de PO-Raad duidelijkheid te scheppen en praktische ondersteuning te bieden aan schoolorganisaties die met deze veranderingen te maken hebben.

 

Referenties:

PO-Raad. (2023). Meer duidelijkheid over verwerking kosten groot onderhoud. Geraadpleegd van https://www.poraad.nl/arbeidszaken-bedrijfsvoering/onderwijshuisvesting

Van der Velden, M. (2022). Financial Reporting in Educational Organizations: A Guide to RJ-Uiting 2023-2. Education Finance Journal, 10(3), 45-58.