Passend onderwijs past niet in gebouw

Passend onderwijs past niet in gebouw

23-6-2023

De stagnatie in de vernieuwing van schoolgebouwen vormt een ernstig obstakel, gezien het cruciale belang van kwalitatieve en duurzame onderwijshuisvesting voor het bieden van hoogwaardig onderwijs. Het is van essentieel belang dat gemeenten en schoolbesturen nauw samenwerken met de Rijksoverheid om deze impasse te doorbreken. Alleen door de Rijksoverheid in staat te stellen gemeenten en schoolbesturen ruimhartig te laten investeren en duidelijkheid te verschaffen over de toedeling van verantwoordelijkheden, kunnen we verder bouwen aan een onderwijssysteem dat tegemoetkomt aan de behoeften van alle kinderen.

De huidige schoolgebouwen zijn veelal nog ingericht volgens het traditionele klaslokaalmodel, wat resulteert in overvolle klassen en een gebrek aan privacy (Onderwijsraad, 2020; Bronneman-Helmers, 1999). Bovendien is er een schrijnend tekort aan schoolgebouwen in Nederland, waarbij bestaande faciliteiten vaak verouderd en onveilig zijn (Bronneman-Helmers, 1999).

Een recent rapport van het IBO Onderwijshuisvesting Funderend Onderwijs onderstreept dat deze problemen tot op heden voortbestaan (2021). Het rapport pleit voor meer flexibiliteit en maatwerk in het onderwijshuisvestingsstelsel om tegemoet te komen aan de behoeften van leerlingen en docenten. Ook wordt de kwaliteit van schoolgebouwen benadrukt, met aandacht voor veiligheid, gezondheid en duurzaamheid. Verder wordt gewezen op de tekortkomingen in de buitenruimtes van scholen, die de speel- en beweegruimte van leerlingen beperken en daarmee hun leerprestaties nadelig beïnvloeden.

Recentelijk pleiten ook organisaties zoals de PO-Raad voor structurele investeringen in onderwijshuisvesting (PO-Raad, 2023). Zij wijzen op de grote achterstanden en de dringende behoefte aan verbetering van schoolgebouwen om passend onderwijs mogelijk te maken.

Kortom, de huidige onderwijshuisvesting in Nederland staat haaks op de eisen van passend onderwijs. Er is dringend behoefte aan meer flexibiliteit, maatwerk en kwaliteit in schoolgebouwen, evenals aandacht voor de buitenruimtes. Het is aan de overheid om deze kwesties aan te pakken en te zorgen voor geschikte en veilige schoolgebouwen die passend onderwijs voor alle leerlingen mogelijk maken. Het oplossen van deze problemen draagt bij aan een onderwijsomgeving die beter inspeelt op de behoeften van zowel leerlingen als docenten, wat uiteindelijk de leerprestaties ten goede zal komen.

 

Referenties:

Bronneman-Helmers, H. M. (1999). Scholen onder druk.

IBO Onderwijshuisvesting Funderend Onderwijs. (2021). Een vak apart: Een toekomstbestendig onderwijshuisvestingsstelsel. Ministerie van Financiën, Den Haag.

Onderwijsraad. (2020). Ruimte voor onderwijs. Geraadpleegd van https://www.onderwijsraad.nl/publicaties/2020/ruimte-voor-onderwijs

PO-Raad. (2023). Onderwijshuisvesting. Geraadpleegd van https://www.poraad.nl/arbeidszaken-bedrijfsvoering/onderwijshuisvesting