Kennis

Kennis

Hoge verwachtingen: alle leerlingen kunnen alles leren

15-2-2024

Het concept van lesgeven vanuit hoge verwachtingen speelt een cruciale rol in het onderwijs, waarbij docenten geloven dat hun leerlingen in staat zijn om op hoog niveau te presteren en bereid zijn hierin te investeren (NRO, 2021). Volgens de richtlijnen van het NRO (2021) rust lesgeven vanuit hoge verwachtingen op vier pijlers: kennis van leerlingen, positieve houding, het stellen van hoge doelen en effectieve instructie.

lees meer

Ontwikkeling naar een lerende organisatie: Het belang voor schoolambities

11-1-2024

De kwaliteit van scholen wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder leiderschap, medewerkerskwaliteit, en continue verbetering (De Waal, 2016). Hoewel het onderwijs in Nederland over het algemeen positief wordt beoordeeld, zijn er nog steeds uitdagingen, zoals problemen met de aansluiting op de arbeidsmarkt en variaties in onderwijskwaliteit tussen scholen (Naaijkens & Bootsma, 2022; Onderwijsinspectie, 2022, 2023). Een gebrek aan goed leiderschap op scholen kan leiden tot een verminderde kwaliteit van het onderwijs (Onderwijsinspectie, 2022).

lees meer

Kennis over leren

17-8-2023

De visie op leren is een gezamenlijke kennisbasis over hoe kinderen leren en wat je wilt dat leerlingen uiteindelijk bereiken: deze onderwijsdoelen vertegenwoordigen de publieke waarde van het onderwijs. De visie dient duidelijk geformuleerd te zijn en helder gecommuniceerd te worden. Het is de taak van de schoolleider om ervoor te zorgen dat iedereen werkt vanuit een duidelijke en gedeelde visie op leren en gedrag (Bennet, 2017 en Bergsen, Meester en Freriks, 2021).

lees meer

 

Passend onderwijs past niet in gebouw

23-6-2023

De stagnatie in de vernieuwing van schoolgebouwen vormt een ernstig obstakel, gezien het cruciale belang van kwalitatieve en duurzame onderwijshuisvesting voor het bieden van hoogwaardig onderwijs. Het is van essentieel belang dat gemeenten en schoolbesturen nauw samenwerken met de Rijksoverheid om deze impasse te doorbreken. Alleen door de Rijksoverheid in staat te stellen gemeenten en schoolbesturen ruimhartig te laten investeren en duidelijkheid te verschaffen over de toedeling van verantwoordelijkheden, kunnen we verder bouwen aan een onderwijssysteem dat tegemoetkomt aan de behoeften van alle kinderen.

lees meer

 

Een goede work-life balance door effectief timemanagement

12-05-2023

In onze moderne samenleving is het steeds lastiger om werk en privéleven gescheiden te houden. Door technologische ontwikkelingen zijn we altijd bereikbaar en lijkt er geen einde te komen aan onze to-do-lijstjes. Het vinden van een goede work-life balance kan dan ook een uitdaging zijn. Effectief timemanagement kan daarbij helpen.

lees meer

Nieuwe richtlijnen voor financiële verslaglegging: Groot onderhoud in schoolorganisaties

10-4-2023

Recentelijk heeft de Raad van de Jaarverslaggeving (RJ) nieuwe verslaggevingsvoorschriften voorgesteld met betrekking tot het verwerken van kosten voor groot onderhoud in schoolgebouwen (PO-Raad, 2023). Deze voorgestelde wijzigingen zijn van toepassing op schoolorganisaties in het primair en voortgezet onderwijs die de gebouwen niet op hun balans hebben staan. Deze aangepaste voorschriften zullen van kracht worden voor het verslagjaar 2024.

lees meer

 

5 tips om duurzame inzetbaarheid te bevorderen binnen uw organisatie

20-03-2023

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema voor organisaties die hun werknemers willen behouden en betrokken willen houden. (NEA, 2021) Door te investeren in de duurzame inzetbaarheid van werknemers, kunnen organisaties niet alleen bijdragen aan het welzijn van hun medewerkers, maar ook aan hun eigen succes op de lange termijn. Hieronder volgen vijf tips om de duurzame inzetbaarheid van werknemers te bevorderen binnen uw organisatie.

lees meer

Analyse schoolleiderstekort

12-2-2023

Het tekort aan schoolleiders in het onderwijs is een groeiend probleem in Nederland. Uit recente onderzoeken blijkt dat het tekort aan schoolleiders in het primair onderwijs alleen maar toeneemt (Adriaens et al., 2021). Dit heeft gevolgen voor de kwaliteit van het onderwijs en de werkdruk van de overgebleven schoolleiders.

lees meer

Werkstress en verzuim: Feiten & cijfers

18-01-2023

Werkstress en verzuim zijn al jarenlang een probleem op de werkvloer. Onderzoek toont aan dat werkgerelateerde stress een belangrijke oorzaak is van verzuim en zelfs kan leiden tot langdurige uitval (Nationaal Centrum Preventie Stress en Burn-out, 2020). Ook het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (n.d.) en TNO (2021) benadrukken het belang van het voorkomen van werkstress en de negatieve effecten daarvan op het welzijn van werknemers en de economie als geheel. De Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) (2021) toont aan dat in 2020 maar liefst 22% van de werknemers last had van burn-outklachten, waarvan een groot deel werkgerelateerd was.

lees meer

Duurzaam inzetbaar in het onderwijs

11-12-2022

Het onderwijs speelt een cruciale rol in onze maatschappij door bij te dragen aan de ontwikkeling van toekomstige generaties. Het is dan ook van essentieel belang dat leraren gezond en gemotiveerd blijven werken tot aan hun pensioen. Duurzame inzetbaarheid staat centraal in deze uitdaging. Maar wat houdt dit precies in en hoe kunnen we ervoor zorgen dat leraren duurzaam inzetbaar blijven?

lees meer

De impact van effectief management op de prestaties van een team

17-11-2022

Effectief management kan een enorme impact hebben op de prestaties van een team. Uit onderzoek blijkt dat teams met effectieve managers betere resultaten behalen en meer tevreden zijn over hun werk. Maar wat maakt een manager effectief en hoe kan dit de prestaties van een team beïnvloeden?

lees meer

Ontwikkelingen arbeidsmarkt primair onderwijs

17-6-2022

Het nijpende tekort aan leraren in het basisonderwijs is een alarmerende kwestie die al geruime tijd de aandacht trekt. Volgens prognoses van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) zal het basisonderwijs in 2022 een tekort hebben van meer dan 4,1 duizend voltijdsequivalenten aan basisschoolleerkrachten, met een verwachte stijging tot 11 duizend in 2027 (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 2021). Vooral in grote steden is dit probleem acuut, terwijl het in krimpregio’s minder prangend is vanwege een afnemend leerlingenaantal.

lees meer

Verschillende dimensies van onderwijskwaliteit

8-01-2022

De kwaliteit van onderwijs draait om meer dan alleen het overdragen van kennis; het gaat ook om het inspelen op de behoeften van leerlingen, het voorbereiden van hen op de toekomst en het bevorderen van hun persoonlijke en sociale ontwikkeling. Een hoge onderwijskwaliteit is essentieel om leerlingen de kans te bieden zich optimaal te ontwikkelen en hun potentieel te benutten.

lees meer

De rol van leiderschap in veranderingstrajecten binnen een organisatie

20-12-2021

Verandering is een onvermijdelijk aspect van organisaties. Of het nu gaat om het implementeren van nieuwe technologieën, het herstructureren van afdelingen of het introduceren van nieuwe processen, verandering kan een grote impact hebben op een organisatie en haar werknemers. Leiderschap is daarom van cruciaal belang bij veranderingstrajecten.

lees meer

Van intern begeleider naar kwaliteitscoördinator

26-2-2021

In het dynamische landschap van het basisonderwijs ondergaat de rol van de intern begeleider een significante transformatie. Voorheen gericht op het ondersteunen van leerlingen met speciale behoeften, verschuift de focus nu naar het waarborgen van de algehele onderwijskwaliteit. Deze verschuiving heeft geleid tot een nieuwe benadering waarbij de intern begeleider steeds meer fungeert als een kwaliteitscoördinator binnen de school (LBBO, 2020).

lees meer

Het belang van persoonlijke ontwikkeling voor managers en leiders

17-06-2020

Uit onderzoek blijkt dat managers die investeren in hun eigen ontwikkeling beter presteren dan managers die dat niet doen (De Waal, 2016). Daarnaast hebben leiders die werken aan hun persoonlijke ontwikkeling betere communicatieve vaardigheden en zijn ze beter in staat om medewerkers te motiveren en te inspireren (Zenger & Folkman, 2020).

lees meer